Telpu nomas tiesību izsole, Stacijas ielā 45A, Daugavpils

12.02.2020.
Tiek rīkotas telpu nomas tiesību izsole, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus. Nomas tiesību izsoles mērķis ir noteikt nomas objekta nomnieku, kurš piedāvā finansiāli izdevīgāko piedāvājumu nomas tiesību nodibināšanai.

Nekustamā īpašuma adrese: Stacijas iela 45A, Daugavpils
Nomas objekta veids: neapdzīvojamā telpa
Būvju/telpu platība (m2): 7,8 m2
Lietošanas mērķis: komercdarbība, kuras veids ir saistīts ar sportu

Iznomāšanas termiņš (gadi): 5 (pieci)
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanas termiņš: līdz 2020.gada 21.februārim, plkst.16.00

nomas pieteikuma iesniegšanas vieta - K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 7.kab.;
Nomas objekta apskates vieta un laiks: Iepriekš vienojoties pa tālruni 65407191 vai 29339959 - Leonora Kokiņa

Nomas objekta īpašnieks: Daugavpils pilsētas pašvaldība
Kontaktpersonas: A.Vilcāne 654 04348, I.Ašpize 654 04354, irina.aspize@daugavpils.lv

Vairāk informācijas: https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/ipasumi/informacija-par-pasvaldibas-ipasumiem?ipasums=119